Bilgi bankası
Bilgi Bankası
Fonksiyonlar
Gönderen Tutku Kılınçkıran on 15 January 2014 05:04 PM

Fonksiyon Listesi

1- MIN(number, number)

2- MAX(number, number)

3- MOD(number, divisor)

4- DIV(number, divisor)

5- ABS(number)

6- VAL(text)

7- DATE(day, month, year)

8- AFTER(days, year)

9- DAYS(firstdate, lastdate)

10- DAYOF(date)

11- MONTHOF(date)

12- YEAROF(date)

13- WDAYOF(date)

14- ROUND(number)

15- TRUNC(number)

16- ERATE(date, currency)

17- CREATE(date, base curr., base rate, dest. curr)

18- STRPOS(search string, string)

19- FLOOR(number)

20- CEIL(number)

21- FRAC(number)

22- EXP(number)

23- LN(number)

24- POWER(base, exponent)

25- SQR(number)

26- SQRT(number)

27- COS(number)

28- SIN(number)

29- TAN(number)

30- STRLEN(text)

31- WEEKNUM(year start, first week, date)

32- STR(number)

33- DATESTR(date, format)

34- MONTHSTR(month)

35- WDAYSTR(weekday)

36- NUMSTR(number, decimals, format)

37- TIMESTR(time, format)

38- RESXSTR(list resource, tag)

39- RESSTR(string resource)

40- CRESSTR(list id., tag)

41- SUBSTR(text, start, length)

42- UPCASE(text)

43- LOWCASE(text)

44- TRIMSPC(text, option)

45- JUSTIFY(text, direction, fill, length)

46- WRNUM(language, numer, part)

47- IF(expression, value1, value2)

 

Fonksiyonların Kullanımı

 

MIN(number, number)

Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.

MIN(5, 6) = 5

 

MAX(number, number)

Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir.

MAX(5, 6) = 6

 

MOD(number, divisor)

Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir.

MOD(35, 6) = 5

MOD(42, 7) = 0

 

DIV(number, divisor)

Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir.

DIV(35,6) = 5

DIV(42, 7) = 6

 

ABS(number)

Bir sayının mutlak değerini alır.

ABS(7) = 7

ABS(-7) = 7

 

VAL(text)

Metin olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir.

VAL(“1000”) = 1000

 

DATE(day, month, year)

Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir.

DATE(31, 12, 2000) = 31.12.2000

 

AFTER(days, date)

Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir.

AFTER(10, DATE(10,02,2001)) = 20.02.2001

AFTER(10, [Günün tarihi]) = 15.02.2001 (Günün tarihi 05.02.2001 ise)

 

DAYS(firstdate, lastdate)

İki tarih arasındaki gün sayısını verir.

DAYS(DATE(13,10,2000), DATE(21,10,2000)) = 8

 

DAYOF(date)

Verilen tarihin gününü verir.

DAYOF(DATE(10,12,2000)) = 10

 

MONTHOF(date)

Verilen tarihin ayını verir.

MONTHOF(DATE(10,12,2000)) = 12

 

YEAROF(date)

Verilen tarihin yılını verir.

YEAROF (DATE(10,12,2000)) = 2000

 

WDAYOF(date)

Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir.

WDAYOF (DATE(30,03,2001)) = 5

 

ROUND(number)

Verilen sayıyı en yakın tamsayıya çevirir.

ROUND(5.25) = 5 ROUND(5.61) = 6

 

TRUNC(number)

Verilen sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir.

TRUNC(5.25) = 5 TRUNC(26.85) = 26

 

ERATE(date, currency)

İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir.

ERATE(DATE(05,05,2002),20) 05.05.2002 tarihine girilen EURO kurunu getirir.

 

(Döviz kullanım parametrelerinde otomatik kullanıma hangi döviz türü seçildiyse, o türün kurunu getirecektir.)

 

CREATE(date, base curr., base rate, dest curr)

İstenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir.

CREATE(DATE(05,05,2002),1,1500,20) = 1.453,25

 

05.05.2002 tarihindeki USD kurun 1.600.000 TL, EURO kurun da 1.550.000 TL olduğunu kabul edelim. 1500 EURO’nun bu tarihteki USD karşılığını bulmak için CREATE fonksiyonu yukarıdaki şekilde kullanılır ve fonksiyon 1.453,25 sonucunu bulur. (Matematiksel formül: 1.500*1.550.000/1.600.000)

 

STRPOS(search string, string)

Metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu bilgisini verir.

STRPOS(“E”,”KALEM”) = 4

 

FLOOR(number)

Verilen sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsayıya çevirir.

FLOOR(2,8) = 2 FLOOR(-2,8) = -3

 

CEIL(number) Verilen sayının ondalık kısmını 1’e tamamlayarak tamsayıya çevirir.

CEIL(15.25) = 16

CEIL(15.75) = 16

 

FRAC(number)

Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın olanına çevirir.

FRAC(3,15) = 0

FRAC(-3,15) = 0

FRAC(3,75) = 1

FRAC(-3,75) = -1

 

EXP(number)

Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir.

EXP(1) = 3 (e’nin yaklaşık değeri)

EXP(2) = 7

 

LN(number)

Doğal logaritma fonksiyonudur. “e” tabanına göre logartima fonksiyonunu sonucunu en aykın tamsayıya çevirir..

LN(2) = 1

EXP (LN (5)) = 5

 

POWER(base, exponent)

Bir sayının belirtilen kuvvetini verir.

POWER(9,2) = 81 (92)

POWER(2,3) = 8 (23)

 

SQR(number)

Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir.

SQR(2) = 4

SQR(7) = 49

 

SQRT(number)

Bir sayının karekökünü verir.

SQRT(81) = 9

SQRT(225) = 15

 

COS(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir.

COS(0) = 1

 

SIN(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir.

 

TAN(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir.

 

STRLEN(text)

Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Türü sayıdır.

STRLEN(“abcdefg”) = 7

STRLEN(“999”) = 3

 

WEEKNUM(year start, first week, date)

İlgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi getirir. First week parametresi MS Outlook’ta olduğu gibi çalışır.

1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar

2: İlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası

ayın 4’ü ile baslıyor)

3: İlk tam hafta yılın ilk haftasıdır.

WEEKNUM (DATE(01,01,2002),1, Teslim tarihi)

 

STR(text)

Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar.

STR(1234) = 1234

 

DATESTR(date, format)

Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar.

DATESTR(DATE(23,12,2001),1) = 12.23.2001

DATESTR(DATE(23,12,2001),2) = 23.12.2001

 

MONTHSTR(month)

Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar.

MONTHSTR(2) = Şubat

MONTHSTR(12) = Aralık

 

WDAYSTR(weekday)

Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar.

WDAYSTR(3) = Çarşamba

WDAYSTR(5) = Cuma

 

NUMSTR(number, decimals, format)

Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar.

NUMSTR(1234,3,1) = 1234

NUMSTR(1234,3,6) = 1234,000 %

NUMSTR(1234,2,7) = 1.234,00

NUMSTR(-1234,1,1) = 1.234,0 (A)

 

TIMESTR(time, format)

Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar.

 

RESXSTR(list source, tag)

Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki liste numarası (list source) ve bu numaralı listedeki eleman numarasına (tag) karşılık gelen metni getirir.

RESXSTR(25550,1) = Stok kodu

RESXSTR(25550,2) = Stok açıklaması

 

RESSTR(string resource)

Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir.

RESSTR(29057) = Uygun kayıt bulunamamıştır.

 

CRESSTR(list id., tag)

 

SUBSTR(text, start, length)

Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır.

SUBSTR(“abcdef”,2,3) = bcd

SUBSTR(“abcdef”,1,4) = abcd

 

UPCASE(text)

Verilen metni büyük harflerle yazar.

UPCASE(“Text”) = TEXT

 

LOWCASE(text)

Verilen metni küçük harflerle yazar.

LOWCASE(“Text”) = text

 

TRIMSPC(text, option)

Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar.

TRIMSPC(“ ABC ”,1) = ABC

TRIMSPC(“ ABC ”,2) = ABC

TRIMSPC(“ ABC ”,3) = ABC

 

JUSTIFY(text, direction, fill, length)

Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur.

JUSTIFY(STR(4),1,“0”,3) = 004

JUSTIFY(“ABC”,2,“F”,7) = FFABCFF

 

WRNUM(language, number, part)

Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir. Dillere (language) karşılık gelen sayılar Goldset.sys, ERPset.sys dosyalarında tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=İngilizce, 4=Almanca...) Tamsayı kısmın istenen dilde yazılması için part’a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part’a 2 değeri

WRNUM(1,100,1) = Yüz

WRNUM(2,1000,1) = OneThousand

WRNUM(1,100.05,2) = Beş

WRNUM(4,100.05,1) = Ein(s)Hundert

 

 

IF(expression, value1, value2)

Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır.

IF(2*2=4, “İki kere iki dört eder”, 1500) = İki kere iki dört eder

IF(2*2=100, “İki kere iki dört eder”, 1500) = 1500

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.